Regulamin sklepu internetowego ,,www.ryneczekinspiracji.pl”

obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.ryneczekinspiracji.pl prowadzony jest przez IR-MAX Iryna Kovalchuk, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5222938695, numer Regon: 144825654

Dane kontaktowe:
a) adres pocztowy: ul. Twórcza 65 m.2, 03-289 Warszawa
b) adres poczty elektronicznej: ryneczek.inspiracji@gmail.com

I DEFINICJE

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony na stronie internetowej pod adresem www.ryneczekinspiracji.pl

b) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego lub poczty e-mail: ryneczek.inspiracji@gmail.com

c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Ryneczekinspiracji.pl niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

d) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Ryneczekinspiracji.pl skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

e) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

f) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego Ryneczekinspiracji.pl, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie ,,Ryneczekinspiracji.pl ” przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

h) Treści cyfrowe – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych. Część z nich jest zabezpieczona przed edycją i kopiowaniem przez Klienta.

i) Konto – oznacza tworzone w wyniku Rejestracji Klienta w Sklepie internetowym indywidualne konto Klienta umożliwiające zakup przez Klienta Treści Cyfrowych

j) Serwis – serwis internetowy administrowany przez Ryneczekinspiracji.pl dostępny na stronie internetowej pod adresem ryneczekinspiracji.pl

II POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Treści cyfrowych.
 2. Zakładając Konto Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Ryneczekinspiracji.pl a Klientem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego oraz jego funkcjonalności (dalej „Umowa”).
 4. Nazwa Ryneczekinspiracji.pl, wszelkie zawarte w ramach Sklepu płatne i bezpłatne materiały do pobrania, jak również logo Ryneczekinspiracji.pl, elementy grafiki i treści podlegają ochronie prawnej.
 5. Korzystając ze Sklepu internetowego Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody Ryneczekinspiracji.pl z zawartości Sklepu internetowego w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.
 6. Użytkownikiem Sklepu internetowego może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz dokonywanie Zakupów w Sklepie internetowym, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

III ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego potencjalny Klient powinien zarejestrować się w celu utworzenia jego Konta.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym i dokonywanie zakupów.
 3. Rejestrując się w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji Umowy, Zakupu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies.
 4. Z chwilą założenia Konta Klient nabywa prawo zakupu znajdujących się aktualnie w sprzedaży Treści Cyfrowych. Z tą samą chwilą pomiędzy Ryneczekinspiracji.pl a Klientem zawierana jest Umowa o korzystanie ze Sklepu internetowego.
 5. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 6. Umowa o korzystanie ze Sklepu internetowego może zostać rozwiązana przez Klienta bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres ryneczek.inspiracji@gmail.com
 7. Umowa o korzystanie ze Sklepu internetowego może zostać rozwiązania przez Ryneczekinspiracji.pl w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

IV USŁUGI SKLEPU

 1. Ryneczekinspiracji.pl w ramach Sklepu internetowego, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od Ryneczekinspiracji.pl Treści cyfrowe.
 2. Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie internetowym rodzajach Treści Cyfrowych oraz o samych Treściach Cyfrowych zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.
 3. Możliwość dokonania zakupu Treści Cyfrowych posiada wyłącznie Klient posiadający Konto, który zalogował się w Sklepie internetowym.

V PROCEDURA ZAKUPU

 1. Po wyborze przez Klienta zaprezentowanej przez Ryneczekinspiracji.pl Treści Cyfrowej, aby złożyć ofertę zakupu danej Treści Cyfrowej Klient powinien wybrać jedną spośród dostępnych na stronie internetowej Sklepu opcji – poprzez kliknięcie na opcję znajdującą się przy danej Treści Cyfrowej. Kliknięcie na wybrana opcję powoduje dodanie oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej do Koszyka.
 2. W celu złożenia oferty zakupu wybranej Treści Cyfrowej Klient powinien przejść do zakładki Koszyka, potwierdzić złożenie oferty Zakupu a następnie dokonać płatności. W przypadku składania ofert na Treści Cyfrowe, których dostarczenie odbywać się będzie w formie fizycznej dostawy Klient zobowiązany jest do podania dokładnych danych do wysyłki.
 3. W trakcie procesu składania oferty Zakupu Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
 5. Przy dokonaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie dostępnej formy płatności za zamówienie.
 6. Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Ryneczekinspiracji.pl wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
 7. Treść Cyfrowa zakupiona w formacie pliku .pdf zostanie doręczona na podany przez Klienta adres e-mail do 48 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.
 8. Treść Cyfrowa zakupiona w opcji z wydrukiem lub wydrukiem i zalaminowaniem zostanie wysłana na adres pocztowy Klienta w terminie 1-7 dni roboczych (w zależności od wielkości zamówienia) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.
 9. Sklep internetowy prowadzi wysyłkę na terytorium Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wysyłka poza granice Polski musi być wcześniej zgłoszona i ustalona z obsługą Sklepu poprzez kontakt mailowy.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Klient otrzyma od Ryneczekinspiracji.pl stosowną wiadomość e-mail.
 11. Ryneczekinspiracji.pl zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu, bądź przepisów obowiązującego prawa.


VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za Treści Cyfrowe objęte Zakupem.

VII Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Klienci Sklepu w każdej chwili mają prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.ryneczekinspiracji.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ryneczekinspiracji.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Ryneczekinspiracji.pl blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Ryneczekinspiracji.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.